Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Edmondo Group AB AB, org. nr 559250-7957, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, e-mail: gustav@edmondo.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Edmondo Group AB ingår avtal med kund som köper tjänster utav Edmondo Group AB. Integritetspolicyn gäller även för besökare till Edmondo Group ABs webbplats. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvar

2.1 Edmondo Group AB som Personuppgiftsansvarig

Edmondo Group AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2 Edmondo Group AB som Personuppgiftsbiträde

Edmondo Group ABs kunder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in av sina kunder. Delas dessa personuppgifter med Edmondo Group AB så agerar Edmondo Group AB personuppgiftsbiträde. Detta sker t.ex. när Edmondo Group AB får tillgång till personuppgifter i e-handelssystem och databas.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få mail eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Edmondo Group AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, eller när du kontaktar oss via telefon, e-post eller kontaktformulär. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster, eller vid begärd information om våra tjänster, krävs för att du ska kunna ingå avtal med Edmondo Group AB och för att Edmondo Group AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Edmondo Group AB

De personuppgifter Edmondo Group AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:

Namn Organisationsnummer Adress & Fakturauppgifter Telefonnummer E-postadress

4.2 För dig som är besökare till vår webbplats

De personuppgifter Edmondo Group AB kan samla in och behandla om dig som besökare till vår webbplats är:

Namn Telefonnummer och/eller e-postadress IP-adress och information om din användning av Edmondo Group ABs webbplats via anonymiserad insamling till analysverktyg

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Edmondo Group AB

Edmondo Group AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Edmondo Group AB dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Edmondo Group ABs och utvalda samarbetspartners tjänster Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala medier Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Edmondo Group AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.1 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, såsom ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Edmondo Group AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.2 I vissa fall kan Edmondo Group AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

7.1 För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support har vi som rättslig grund fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor). Här är kategorier av personuppgifter namn, telefonnummer och e-postadress. Lagringstiden gäller till två år efter att du senast varit aktiv kund till Edmondo Group AB.

7.2. För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen är Edmondo Group ABs rättsliga grund rättslig förpliktelse. Kategorier av personuppgifter är namn och organisationsnummer och adress (inklusive faktureringsadress). Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Edmondo Group AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Edmondo Group ABs rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

8.2 Edmondo Group AB sparar personuppgifter om kunder i högst 24 månader sedan du senast varit aktiv kund till Edmondo Group AB.

8.3 Edmondo Group AB sparar uppgifter om besökare till Edmondo Group ABs webbplats tills du begär att få dina personuppgifter borttagna.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Edmondo Group AB kommer att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Edmondo Group AB marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för kreditupplysning.

9.2 Tredje part som Edmondo Group AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller besökare till Edmondo Group ABs webbplats får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Edmondo Group ABs tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Edmondo Group ABs avtal med dig som kund eller besökare till vår webbsida.

9.3 Personuppgifter kommer att lämnas ut av Edmondo Group AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Edmondo Group ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9.4 Edmondo Group AB kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Edmondo Group ABs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Edmondo Group AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.5 Edmondo Group AB kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Edmondo Group AB har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimlig varsel underrätta dig när ändringar sker.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Vi vill att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

12. Dina rättigheter

12.1 Edmondo Group AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Edmondo Group AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära:

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.5 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till gustav@edmondo.se När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies vilket du finner mer information om i Edmondo Group ABs cookiepolicy längst ned på denna sida.

14. Kontaktinformation

14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Edmondo Group AB Kungsgatan 8 111 43 Stockholm gustav@edmondo.se